foto’s van het oude gebouw

Wat een geluk. Eén van onze oud leerlingen (eigenaar van Luke Hermans Photography) heeft foto’s genomen van het gebouw dat gesloopt gaat worden en deze met ons gedeeld. Dankjewel Luke!

periodieke update van het bestuur

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag informeer ik u weer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool aan de Jacob de Graefflaan.

Komende stappen en besluitvorming
Op 29 juni aanstaande wordt het contract met de aannemer (Blanksma Bouw) getekend.
Volgende week worden alle buurtbewoners door De Haagse Scholen uitgenodigd voor een (digitale) informatiebijeenkomst die plaats vindt op dinsdagavond 13 juli. De aannemer zal dan de buurt informeren over de komende werkzaamheden en bewoners hebben de gelegenheid vragen te stellen aan de aannemer over de bouw.

Zoals u weet hebben we een omgevingsvergunning gekregen om de nieuwe school te bouwen. Er is ook een vergunning voor de sloop van het huidige schoolgebouw. Deze is onderdeel van de verkregen omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. De BSO is uit de vergunning gehaald. Deze BSO-vergunning moet apart worden aangevraagd en dat gebeurt spoedig. Wij voorzien in de aanvraag van deze vergunning geen problemen, omdat de gemeente al eerder inhoudelijk akkoord was met de BSO op deze plek.

Inmiddels weten we dat er na het recente positieve besluit van de gemeente vier omwonenden beroep hebben ingesteld bij de rechtbank tegen de gehandhaafde omgevingsvergunning. Deze beroepsprocedures hebben geen schorsende werking op de bouw. Tijdens een lopende procedure kan er gebouwd worden.
Ondanks een degelijke inventarisatie van risico’s zijn er altijd onvoorspelbaarheden in een bouwtraject. Deze kunnen wij helaas niet elimineren. We weten echter wel dat met het verhuizen naar de wissellocaties en het starten van de bouw het proces versnelt.

Niet starten met de bouw en alle eventuele juridische procedures afwachten is geen optie, omdat dan het moderne nieuwe schoolgebouw er misschien nog jaren niet komt. De verhuizing naar de wissellocaties in dit stadium is geen vroegtijdige actie, maar een noodzakelijke actie om met de bouw te kunnen starten. De zomervakantie is de beste tijd om de verhuizing uit te voeren.

Wij begrijpen dat het voor ouders logistiek onhandig is naar twee verschillende locaties te moeten voor het brengen en halen van uw kinderen. Het zal u meer tijd kosten en u en uw kind(eren) zullen moeten wennen aan de nieuwe route en routine. Weet in ieder geval dat het ons doel is om zo kort mogelijk op de wissellocaties te zitten. Zowel de school, het schoolbestuur De Haagse Scholen als ook u en uw kinderen willen hetzelfde; zo snel mogelijk naar de nieuwe moderne school! Dat de nood hoog is, moge duidelijk zijn. Het huidige schoolgebouw is echt toe aan vervanging. We zitten inmiddels alweer jaren in een te klein gebouw met veel mankementen en portocabins die bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik.

Verhuizing en planning van de bouw
Dat brengt mij bij de planning van de bouw. In de aanstaande zomervakantie verhuist de school naar de twee wissellocaties: groep 1 en 2 starten het nieuwe schooljaar aan het Willem Beukelszoonplein. Groepen 3 t/m 8 starten maandag 30 augustus in de Gaffelstraat. U wordt daarover verder door de school geïnformeerd.

Maandag 23 augustus aanstaande start de aannemer met de werkzaamheden aan de Jacob de Graefflaan. Allereerst wordt het huidige schoolgebouw gesloopt, waarna de grond klaar wordt gemaakt voor de fundering en bouw. Net als voor ons, geldt ook voor de aannemer dat hij het werk graag op tijd af wil hebben. Tijdens de bouw is de aannemer echter afhankelijk van een aantal onvoorspelbare elementen, zoals het weer. We hebben een realistische planning en die geeft aan dat de aannemer het nieuwe gebouw 1 juli 2023 zal opleveren. Als we deze planning halen, betekent het dat de school het schooljaar 2023 – 2024 start in de nieuwbouw aan de Jacob de Graefflaan.

Tenslotte
Dan wil ik als laatste nog het volgende meegeven: het ene bouwproject is niet het andere. We hebben in het hele voortraject van de nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool de buurtbewoners intensief betrokken, tot en met het kiezen van de kleur van de gevelsteen. Helaas zien wij dat door juridisering het steeds ingewikkelder wordt om een school te bouwen. Dit zorgt voor onzekerheden bij onze leerlingen en ouders. Het zorgt voor extra kosten voor het schoolbestuur. Wij betreuren dat ten zeerste, vooral voor de school, leerlingen en ouders. De verhuizing doet voor ons allen een beroep op ons aanpassingsvermogen. Iedereen zal moeten wennen aan de nieuwe tijdelijke locatie en situatie, maar we krijgen er straks een prachtige school voor terug, die zowel in omvang als in voorzieningen weer heel veel jaren mee kan.

Wij hopen dat wij u middels deze brief meer duidelijkheid hebben kunnen geven over de volgende stappen en hopen op uw begrip. Ik dank u voor uw vertrouwen in de school.

Met vriendelijke groet,

Mr. W. Hendricks
Voorzitter College van Bestuur van De Haagse Scholen

praktische informatie over de verhuizing

Onze ouders hebben woensdag 12 mei een brief van het bestuur ontvangen waarin gedeeld is dat we zomervakantie 2021 gaan verhuizen. Als school hebben we een brief met de praktische uitvoering met ouders gedeeld. Hieronder kunt u een korte samenvatting vinden:

Margedagen
Extra margedagen Jacob de Graefflaan:
14 juli 2021 ->        2Samen biedt noodopvang onder dezelfde voorwaarden als tijdens de lockdown.
15 juli 2021 ->        2Samen biedt noodopvang onder dezelfde voorwaarden als tijdens de lockdown.
16 juli 2021 ->        De hele school is vrij, deze datum is eerder met u                   gecommuniceerd.

Op 27 augustus zijn de kinderen van 13.00-13.30 uur welkom op de Gaffelstraat om alvast een kijkje in de nieuwe groep te nemen. En van 13.45-14.15 zijn de kinderen op de Willem Beukelszoonplein welkom om alvast een kijkje in de nieuwe groep te nemen.

Busvervoer
Zoals we eerder gecommuniceerd hebben komt er geen busvervoer naar de wissellocaties. We realiseren ons dat dit niet voor alle ouders prettig is, maar we hebben deze keuze gemaakt met oog op de werkdruk die het met zich meebrengt voor de collega’s (denk hierbij onder andere aan het begeleiden van de kinderen in de bus, tijd die zij dan niet kunnen besteden aan het voorbereiden van de lessen). Bij het maken van deze beslissing hebben we er rekening mee gehouden dat beide wissellocaties binnen 10 minuten fietsafstand van de Jacob de Graefflaan liggen.

2Samen
In overleg met 2Samen hebben we afgesproken dat zij zich vestigen op de locatie Willem Beukelszoonplein. De oudere kinderen moeten zich (onder begeleiding van 2Samen) na schooltijd verplaatsen naar het Willem Beukelszoonplein. Dit betekent voor een deel van de ouders dat het ophalen van uw kinderen makkelijker wordt, omdat alle kinderen op één locatie zijn.

verhuizing zomervakantie

Geachte ouder, verzorger,

Het lijkt mij goed u weer te informeren over de vorderingen met betrekking tot de nieuwbouw van de school, nu daartoe ook concrete aanleiding bestaat.

In de afgelopen meivakantie heeft de gemeente een besluit genomen over de nieuwbouw van de locatie Jacob de Graefflaan. De tegen de nieuwbouw ingediende bezwaarschriften zijn door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie en door het College van B&W beoordeeld. De bezwaren vormden voor het college geen reden om de afgegeven omgevingsvergunning voor de nieuwbouw in te trekken. Wel heeft de gemeente aanvullend voorgeschreven dat er een aantal extra geluidswerende voorzieningen moeten worden getroffen. Daarnaast zal het gebruik van een gedeelte van het gebouw als BSO om procedurele redenen opnieuw moeten worden aangevraagd en vergund. Deze aanvraag zal op korte termijn door ons worden ingediend.

Ik heb de uitkomst van de bezwaarprocedure willen afwachten, alvorens met de uitvoering van de sloop van de huidige gebouwen en de bouw van het nieuwe schoolgebouw te starten. Ik ben verheugd dat uit de bezwaarprocedure geen belemmering is gekomen om nu daadwerkelijk met de bouw van het nieuwe gebouw te starten. Ik hoop dat de bezwaarmakers door de aanvullende voorzieningen zich nu ook kunnen vinden in het voor onze school zo noodzakelijke nieuwe gebouw.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de leerlingen, ouders en het schoolteam voor de komende tijd?

De school zal naar de bij u bekende tijdelijke locatie verhuizen in de komende zomervakantie, zodat de leerlingen en het team op deze nieuwe locatie het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Vanuit het bestuur zal alle hulp worden geboden om dit proces goed te laten verlopen.

Wij zijn nu in overleg met de aannemer over de start van het bouwproces, dat zal aanvangen met de sloop van de huidige gebouwen. Wij verwachten dat dit direct na of spoedig na de zomervakantie kan beginnen.

Het behoort tot mijn verantwoordelijkheid, in het kader van een goede informatieverstrekking, dat ik u meld dat er een kans bestaat dat de bezwaarmakers geen genoegen zullen nemen met de aan ons geboden mogelijkheid om met de bouw te starten. Er bestaat een mogelijkheid dat zij de afgegeven vergunning opnieuw zullen aanvechten.
Er zijn voor mij twee redenen om dit niet leidend te laten zijn voor de beslissing om met de bouw te willen starten.
De eerste is dat in de zorgvuldige afweging van belangen die het college heeft gemaakt, aanleiding ligt om met veel vertrouwen eventuele beroepsprocedures tegemoet te zien.
De tweede is dat het wachten op het verloop van nieuwe beroepsprocedures meerdere jaren kan duren. Ik acht een dergelijk meerjarig voortbestaan van de huidige situatie ongewenst voor leerlingen, ouders en schoolteam. U wacht al veel te lang op een perspectief op de nieuwe school.

Ik ben blij voor u dat we nu, na zoveel wachten, kunnen beginnen. Er komt een prachtige nieuwe school voor uw kinderen.
Ik houd u vanzelfsprekend op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groeten,
De voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Scholen,
Mr. W. Hendricks