praktische informatie over de verhuizing

Onze ouders hebben woensdag 12 mei een brief van het bestuur ontvangen waarin gedeeld is dat we zomervakantie 2021 gaan verhuizen. Als school hebben we een brief met de praktische uitvoering met ouders gedeeld. Hieronder kunt u een korte samenvatting vinden:

Margedagen
Extra margedagen Jacob de Graefflaan:
14 juli 2021 ->        2Samen biedt noodopvang onder dezelfde voorwaarden als tijdens de lockdown.
15 juli 2021 ->        2Samen biedt noodopvang onder dezelfde voorwaarden als tijdens de lockdown.
16 juli 2021 ->        De hele school is vrij, deze datum is eerder met u                   gecommuniceerd.

Op 27 augustus zijn de kinderen van 13.00-13.30 uur welkom op de Gaffelstraat om alvast een kijkje in de nieuwe groep te nemen. En van 13.45-14.15 zijn de kinderen op de Willem Beukelszoonplein welkom om alvast een kijkje in de nieuwe groep te nemen.

Busvervoer
Zoals we eerder gecommuniceerd hebben komt er geen busvervoer naar de wissellocaties. We realiseren ons dat dit niet voor alle ouders prettig is, maar we hebben deze keuze gemaakt met oog op de werkdruk die het met zich meebrengt voor de collega’s (denk hierbij onder andere aan het begeleiden van de kinderen in de bus, tijd die zij dan niet kunnen besteden aan het voorbereiden van de lessen). Bij het maken van deze beslissing hebben we er rekening mee gehouden dat beide wissellocaties binnen 10 minuten fietsafstand van de Jacob de Graefflaan liggen.

2Samen
In overleg met 2Samen hebben we afgesproken dat zij zich vestigen op de locatie Willem Beukelszoonplein. De oudere kinderen moeten zich (onder begeleiding van 2Samen) na schooltijd verplaatsen naar het Willem Beukelszoonplein. Dit betekent voor een deel van de ouders dat het ophalen van uw kinderen makkelijker wordt, omdat alle kinderen op één locatie zijn.

verhuizing zomervakantie

Geachte ouder, verzorger,

Het lijkt mij goed u weer te informeren over de vorderingen met betrekking tot de nieuwbouw van de school, nu daartoe ook concrete aanleiding bestaat.

In de afgelopen meivakantie heeft de gemeente een besluit genomen over de nieuwbouw van de locatie Jacob de Graefflaan. De tegen de nieuwbouw ingediende bezwaarschriften zijn door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie en door het College van B&W beoordeeld. De bezwaren vormden voor het college geen reden om de afgegeven omgevingsvergunning voor de nieuwbouw in te trekken. Wel heeft de gemeente aanvullend voorgeschreven dat er een aantal extra geluidswerende voorzieningen moeten worden getroffen. Daarnaast zal het gebruik van een gedeelte van het gebouw als BSO om procedurele redenen opnieuw moeten worden aangevraagd en vergund. Deze aanvraag zal op korte termijn door ons worden ingediend.

Ik heb de uitkomst van de bezwaarprocedure willen afwachten, alvorens met de uitvoering van de sloop van de huidige gebouwen en de bouw van het nieuwe schoolgebouw te starten. Ik ben verheugd dat uit de bezwaarprocedure geen belemmering is gekomen om nu daadwerkelijk met de bouw van het nieuwe gebouw te starten. Ik hoop dat de bezwaarmakers door de aanvullende voorzieningen zich nu ook kunnen vinden in het voor onze school zo noodzakelijke nieuwe gebouw.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de leerlingen, ouders en het schoolteam voor de komende tijd?

De school zal naar de bij u bekende tijdelijke locatie verhuizen in de komende zomervakantie, zodat de leerlingen en het team op deze nieuwe locatie het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Vanuit het bestuur zal alle hulp worden geboden om dit proces goed te laten verlopen.

Wij zijn nu in overleg met de aannemer over de start van het bouwproces, dat zal aanvangen met de sloop van de huidige gebouwen. Wij verwachten dat dit direct na of spoedig na de zomervakantie kan beginnen.

Het behoort tot mijn verantwoordelijkheid, in het kader van een goede informatieverstrekking, dat ik u meld dat er een kans bestaat dat de bezwaarmakers geen genoegen zullen nemen met de aan ons geboden mogelijkheid om met de bouw te starten. Er bestaat een mogelijkheid dat zij de afgegeven vergunning opnieuw zullen aanvechten.
Er zijn voor mij twee redenen om dit niet leidend te laten zijn voor de beslissing om met de bouw te willen starten.
De eerste is dat in de zorgvuldige afweging van belangen die het college heeft gemaakt, aanleiding ligt om met veel vertrouwen eventuele beroepsprocedures tegemoet te zien.
De tweede is dat het wachten op het verloop van nieuwe beroepsprocedures meerdere jaren kan duren. Ik acht een dergelijk meerjarig voortbestaan van de huidige situatie ongewenst voor leerlingen, ouders en schoolteam. U wacht al veel te lang op een perspectief op de nieuwe school.

Ik ben blij voor u dat we nu, na zoveel wachten, kunnen beginnen. Er komt een prachtige nieuwe school voor uw kinderen.
Ik houd u vanzelfsprekend op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groeten,
De voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Scholen,
Mr. W. Hendricks

 

 

 

 

Vergunning nieuwbouw

De vergunning voor de nieuwbouw is door de gemeente afgegeven. Tegen het afgeven van de vergunning zijn verschillende bezwaren ingediend door buurtbewoners en ouders. Door Corona hebben wij lang moeten wachten op de zitting, maar er is eindelijk een datum bekend. Op 30 oktober is de zitting gepland. Deze zitting vindt plaats in de gymzaal van de JdG.

Na de zitting van 30 oktober gaat de beslistermijn in. De gemeente heeft het termijn van zes weken verlengd naar 18 weken. Dit omdat ze grote achterstanden hebben. Vanzelfsprekend hopen wij dat de gemeente geen 18 weken nodig heeft om te beslissen dat de vergunning terecht is afgegeven. Zodat we na al die jaren van wachten eindelijk met de nieuwbouw kunnen starten.

WABO vergunning

Wij kunnen goed nieuws met u delen: we hebben de WABO vergunning voor de nieuwbouw ontvangen!

Nu gaat de bezwaarperiode van zes weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar
ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht in behandeling genomen.

Update nieuwbouw

Op dit moment is de WABO vergunningsprocedure verlengt tot 13 december, dit vanwege de stikstofberekening. Wanneer de vergunning is toegekend zullen wij dit met u delen.
Na het afgeven van de WABO vergunning gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. Vanzelfsprekend weten wij niet welke bezwaren er ingediend gaan worden. Pas als een bezwaar ontvankelijk wordt verklaart, wordt de klacht in behandeling genomen.